لیست نشریات و مجلات علمی

سرمايه ما ، مشتريان سمينا هستند

نشریات سمینا

 • پژوهشهای روانشناختی

  خصوصی

 • مجتمع آموزش فنون اهواز

  مجتمع آموزش فنون اهواز

 • Statistical Modelling

  دانشگاه یزد

 • Industrial Management

  دانشگاه میبد

 • راهبرد توسعه

  خصوصی

 • جغرافیا

  انجمن جغرافیای ایران

 • Reliability, Risk and Safety

  پژوهشگاه هوافضا

 • دانشها و آموزه‌های قرآن و حدیث

  خصوصی

 • مطالعات سیاسی بین‌المللی

  خصوصی

 • تا اجتهاد

  مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع)

 • روانشناسی مثبت

  جهاد دانشگاهی واحد استان البرز

 • میراث و گردشگری

  جهاد دانشگاهی

 • مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس

  جهاد دانشگاهی

 • تکنولوژی گاز ایران

  انجمن مهندسی گاز ایران

 • مهندسی گاز ایران

  انجمن مهندسی گاز ایران

 • زبان و ادبیات فارسی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

 • آموزش در علوم انسانی

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

 • پژوهش‌های نوین کاربردی علوم زمین و معدن

  خصوصی

 • پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

  انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

 • راهبرد سیاسی

  خصوصی

 • مدیریت عملکرد نوین

  خصوصی

 • مطالعات تفسیری معاصر

  دانشگاه یزد

 • علوم و معارف قرآن و حدیث

  مرکز تخصصی حدیث حوزه

 • حدیث حوزه

  مرکز تخصصی علوم حدیث

 • پژوهش کاربردی و بنیادی در مدیریت

  سعید شهابی‌نیا

 • فلسفه و کودک

  بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 • خردنامه صدرا

  بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 • تاریخ فلسفه

  انجمن علمی تاریخ فلسفه

 • پژوهش‌های اعتقادی کلام

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 • شیل

  انجمن علمی دانشجویی شیلات دانشگاه تهران

 • ادبیات تطبیقی

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • آسیای صغیر

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • فرهنگ نویسی

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • مطالعات واژه‌گزینی

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • ادبیات انقلاب اسلامی

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • نامه فرهنگستان

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • پژوهش‌های اخلاقی

  انجمن معارف اسلامی ایران

 • دستور

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • پژوهش و فناوری محیط زیست

  پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

 • شبه قاره

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • مهندسی سازه و ساخت

  انجمن مهندسی سازه ایران

 • فصلنامه چرخه علم و فناوری

  دانشگاه یزد

 • نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری

  پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

 • فصلنامه مطالعات توسعه

  پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

 • مجله بین المللی مدیریت و مهندسی پیشرفت

  دانشکده مهندسی پیشرفت-دانشگاه علم و صنعت

 • نشریه صنعت و دانشگاه

  جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

 • JIST

  ICT Research Center-ACECR

 • Iranian Review of Foreign Affairs

  مرکز تحقیقات استراتژیک

 • فصلنامه روابط خارجی

  مرکز تحقیقات استراتژیک

 • فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي

  پژوهشكده تحقيقات راهبردي

 • فصلنامه راهبرد اقتصادی

  پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 • فصلنامه سازمانهای بین المللی

  مرکز تحقیقات استراتژیک

 • فصلنامه راهبرد

  مرکز تحقیقات استراتژیک

 • جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

 • نظریه فلسفه تربیت

  انجمن فلسفه تعلیم وتربیت

 • فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

  انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

 • مجله زمین شناسی نفت ایران

  انجمن زمین شناسی نفت ایران

 • مدیریت اطلاعات

  انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران

 • فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

  انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی

 • فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی

  جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

 • مدیریت فردا

  مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا

 • پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

  جهاد دانشگاهی

 • فصلنامه کارافن

  دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 • نشریه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

  پژوهشکده برق جهاد دانشگاهي

 • دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 • فصلنامه زمين شناسی ايران

  پژوهشکده علوم پایه کاربردی

 • پژوهش زبان و ادبیات فارسی

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

 • رشد فناوری

  مرکز رشد رویش جهاددانشگاهی